barn med synsproblemer leker med legoSynsproblemer kan forveksles med dysleksi, ADHD og atferdsproblemer

En rekke artikler er blitt publisert i forbindelse med forskningsprosjektet til førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Gunvor B. Wilhelmsen. I prosjektet, med navn Barns funksjonelle syn, har hun forsket på hvordan barns syn fungerer. Her kommer det frem at synsproblemer som ikke er avdekket kan forveksles med diagnoser som dysleksi, ADHD og atferdsproblemer.


Kan ikke utelukke visuelle utfordringer som årsak

Ifølge Wilhelmsen kan ulike synsavvik lett forveksles med atferdsproblemer, lese- og skrivevansker. Dette forteller hun til journalist Leni Aurora Brækhus i ABC Nyheter. Hun sier videre at dårlig kunnskap om barns syn og utilstrekkelig kartlegging fører til at barn med synsproblemer blir diagnostisert med lese- og skrivevansker, ADHD og atferdsproblemer.

I et annet intervju med forskning.no forteller Wilhelmsen at man ikke kan utelukke at enkelte elever har visuelle utfordringer som fører til lese- og skrive-, lære- og atferdsvansker.

Forskjellige synsavvik kan gjøre lesing til en utfordring ved at bokstaver oppleves uklare, glir i hverandre, bytter plass eller fremstår doble. Resultatet kan bli hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsvansker og lav utholdenhet. Wilhelmsen mener flere barn bør få oppfølging hos synspedagog for utredning av syn og synsutvikling, samt få råd angående tilrettelegging i hjemmet og barnehagen eller på skolen.


Fikk hjelp av spesialbrille og synspedagog

Et av barna i forskningsprosjektet, ei jente i 3. klasse, slet i alle fag før det ble avdekket at hun hadde forstyrret samsyn. Med en spesialbrille og hjelp av synspedagog hadde hun sterk fremgang i leseferdighet, konsentrasjon og utholdenhet. Hun hadde tidligere blitt kategorisert av lærere ved skolen som klumsete, ukonsentrert og lat.

Vi har i dag teknologi som kan avdekke ulike former for synsforstyrrelser. I eksempelet med tredjeklassingen i avsnittet over, viste det seg at hun til tross for god synsskarphet på lang og kort avstand, hadde forstyrret samsyn og byttet kontinuerlig mellom venstre og høyre øye.


Tegn på samsynsfeil

Samsynsfeil er ikke en sykdom, kun en synsfeil. Det er vanlig at barn allerede fra 2.–3. klasse får problemer med vinkelfeilsyn. Dette vil ofte komme til syne rundt denne alderen, da overgangen til helsidelesning og stadig økende lekse- og lesepress gjør at behovet for godt samsyn blir nødvendig.

Tegn på samsynsfeil kan være:

  • Lese -og skriveproblemer
  • Finmotoriske problemer (f. eks. ved tegning, fargelegging og utklipping)
  • Grovmotoriske problemer (f. eks. ved ballspill, sykling og når de går i trapper)
  • Anstrengelsesplager (f. eks. hodepine og øyesmerter)
  • Konsentrasjonsproblemer

Optiker Kolstad kan hjelpe til med å finne ut om du eller ditt barn er rammet av samsynsfeil ved bruk av ulike måleapparater. Måle- og korreksjonsmetoden, også kjent som MKH-metoden, er blitt benyttet i mange år med gode resultater.


Barn kan få bedre hjelp

I Dr. Med. Uwe Wulffs artikkel om samsynsforstyrrelser og skoleproblemer oppsummeres erfaringer som støttes av flere studier, at svært mange av de 20–40 prosentene av barna som uventet oppnår dårlige skoleresultater, kan få vesentlig bedre hjelp enn det som til nå har blitt praktisert. For mange av disse barna kan både utdannelses- og yrkesmulighetene utvides. I tillegg vil summene som stilles til rådighet for støtteundervisning, behandling, spesialpedagogiske hjelpetiltak og annet kunne brukes på en vesentlig mer effektiv måte.


Få hjelp av spesialist

Tor Kolstad har 35 års erfaring med lesevansker relatert til samsynsforstyrrelser. Har du noen spørsmål? Ring 22 44 24 26 eller kontakt oss for timebestilling og mer informasjon.